Registr a zákony

Společnost Transcargo Dracar a.s. jako distributor PH musí splňovat velice přísné legislativní podmínky celních a daňových orgánů. Zákazníci naší společnosti tedy mají jistotu, že kromě zaručené technické kvality nakupují produkty, které jsou bez závad i po stránce legislativní.

S výše uvedeným souvisí i směrnice Evropské unie 2014/94/EU Evropského parlamentu a Evropské rady o palivových štítcích, která pojednává o novém označování motorových paliv (pohonných hmot) a která je platná napříč celou EU. Směrnice vstoupí v platnost počátkem října 2018. Toto označování se týká nejen prodejců pohonných hmot, ale také výrobců vozidel, a jeho cílem je usnadnit spotřebiteli identifikaci paliva bez ohledu na to, ve kterém státě EU se nachází. Více o novém značení vám přinášíme v následujících dokumentech:

Palivové identifikační štítky

Rizika při nákupu pohonných hmot od neprověřených dodavatelů

Mnozí zákazníci jsou však přesvědčeni, že legislativní čistota nakoupeného zboží se jich, pokud oni sami se zbožím nijak podvodně nenakládají, netýká. Opak je však pravdou. Nákup pohonných hmot od neprověřených dodavatelů s sebou přináší mnohá rizika. Tato rizika vyplývají ze skutečnosti, že pohonné hmoty jsou státní správou vnímány jako velmi riziková komodita, zejm. z toho důvodu, že jsou zatíženy kromě daně z přidané hodnoty i daní spotřební , takže i při relativně nízkém objemu prodejů je potenciál objemu daňových úniků obrovský. Státní správa se tedy snaží eliminovat daňové úniky postupným zpřísňováním daňových předpisů a snaží se postihovat nejen osoby, které se vědomě podílí na podvodných jednáních, ale i osoby, které nevěnují dostatečnou pozornost obchodu s pohonnými hmotami a prověřování svých dodavatelů. O jaká konkrétní rizika se jedná, tomu se věnuje následující materiál:

1.       Rizika vyplývající ze zákona o dani z přidané hodnoty

a)    Odběratel, který nakoupí pohonné hmoty (nebo uskuteční i jiné plnění) s místem plnění v České republice od plátce daně z přidané hodnoty, ručí za nezaplacenou daň z tohoto obchodu, pokud v okamžiku jeho uskutečnění věděl nebo vědět měl a mohl, že:
o   daň nebude dodavatelem úmyslně zaplacena,
o   dodavatel se dostane úmyslně do situace, kdy nemůže daň zaplatit
o   dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody.

V těchto případech zákon velmi přísně postihuje i tu nejmírnější formu zavinění. Jak již bylo naznačeno, odběratel je sankcionován i v případě, že postupoval v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty, neúčastnil se podvodů realizovaných poskytovatelem, ale s ohledem na jeho kvalifikaci, zkušenosti a okolnosti případu měl vědět, že může dojít k některé z výše uvedených situací.

b)    Odběratel, který nakoupí pohonné hmoty (nebo uskuteční i jiné plnění), ručí za nezaplacenou daň z tohoto obchodu, pokud je finanční částka (cena) za tento obchod:
o   zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny,
o   poskytnuta zcela nebo z části na účet mimo Českou republiku,
o   poskytnuta zcela nebo z části na jiný účet než účet zveřejněný správcem daně a celková částka plnění překračuje 700.000 Kč.

Jak je výše uvedeno, ručení vzniká, ať již jde o úhradu celkovou, anebo jen částečnou a vzniká vždy až do výše nezaplacené daně z přidané hodnoty za celé plnění. Informace o účtech daňových subjektů jsou dálkově zpřístupněny finančními orgány : údaje o účtech registrovaných subjektů

c)    Odběratel ručí za nezaplacenou daň z přidané hodnoty, pokud je v okamžiku uskutečnění obchodu zveřejněna informace o tom, že dodavatel je nespolehlivý plátce.

Pro vznik ručení nemusí být splněna žádná další podmínka. Informace o nespolehlivých plátcích jsou dálkově zpřístupněny finančními orgány. údaje o nespolehlivých plátcích DPH

d)    Odběratel, který nakoupí pohonné hmoty od osoby distribuující pohonné hmoty, která není registrována jako distributor pohonných hmot, ručí za nezaplacenou daň z tohoto obchodu.

Ručení za nezaplacenou daň se nevztahuje na nákup pohonných hmot na čerpacích stanicích. Informace o registrovaných distributorech pohonných hmot je dálkově zpřístupněna celními orgány.

2.       Rizika vyplývající ze zákona o spotřebních daních

V případě, že dodavatel nevystaví řádný doklad o zdanění, kterým je nutné prokazovat zdanění pohonných hmot (odvedení spotřební daně) může se odběratel, který nebude schopný prokázat řádné zdanění pohonných hmot spotřební daní, stát plátcem spotřební daně odpovědným za její odvedení.

3.       Rizika vyplývající ze zákona o pohonných hmotách

Odběratel, v tomto případě pouze provozovatel čerpací stanice či distributor pohonných hmot, který nakoupí pohonné hmoty od osoby, která není registrovaným distributorem pohonných hmot, se dopustí správního deliktu a může jí být udělena pokuta až do výše 20.000.000 Kč.


Mohlo by vás také zajímat

Top